Corporate Design

Bureau voor huisstijlen, verpakkingsontwerp en grafische vormgeving

Ik ontwerp merken, verpakkingen en huisstijlen met een eigen identiteit die overtuigen of verleiden tot aankoop. Met krachtige beelden, kleuren en heldere typografie zijn mijn ontwerpen onderscheidend en verleidelijk! De meerwaarde van goed design bestaat uit visuele aantrekkingskracht, snelle informatie overdracht, overtuigingskracht, vergroten van herkenbaarheid en integriteit. Mijn ontwerpen maken ieder merk vertrouwenwekkend, ieder product begerenswaardig, en iedere organisatie of onderneming zichtbaar.

Ambitie: Cradle-to-Cradle design en produktie. Afval = Voedsel voor verdere productie. Gebruikte materialen worden na hun leven in het ene product, nuttig ingezet in een ander product zonder kwaliteitsverlies. Alle restproducten moeten worden hergebruikt of milieuneutraal zijn… deze kringloop is dan compleet.

Contact: Erik Zurcher, Thomsonlaan 24A, 2565 LA Den Haag. 070 – 360 18 43, zurcher@ziggo.nl · www.zurcher.nl

Agency for corporate identity, packaging and graphic design

I design brands, packaging and corporate identities that convince or seduce to purchase. Using powerful visuals, daring colours and clear typography I create distinctive and seductive designs. The added value of good design consists of visual appeal, easy information transfer, persuasiveness, increase visibility and integrity. My designs make any brand trustworthy, every product is desirable, and any organization or company visible.

Ambition: Cradle-to-Cradle design and production. Waste = Food for further production. Materials after their life in one product are used in another product without losing quality. All residues must be either recycled or environmentally neutral… this cycle is then complete.

Contact: Erik Zurcher, Thomsonlaan 24A, 2565 LA Den Haag, Netherlands. Tel: +31 70 360 18 43, zurcher@ziggo.nl · www.zurcher.nl

Zurcher Design